0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Kategórie produktov

Lieh denaturovaný C2H5OH (94-96%) MEK na horenie 1000ml

9,99  s DPH

V cene nie je zahrnuté poštovné a balné

Kategória:

Popis

Výstražné symboly:

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
Výstražné upozornenia:

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
Bezpečnostné upozornenia:

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

Certifikát Internetového obchodu

certifikat
kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
E-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk | Tel.: 048/410 18 88

© 2024 Učebné pomôcky Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Designed by pcteam.sk