0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Kyselina octová p. a., C2H4O2, (99%) 1000 ml

16,90  s DPH

Výstražné symboly:

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
Výstražné upozornenia:

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Popis

Výstražné symboly:

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
Výstražné upozornenia:

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Certifikát Internetového obchodu

certifikat
kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
E-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk | Tel.: 048/410 18 88

© 2024 Učebné pomôcky Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Designed by pcteam.sk