0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Kategórie produktov

Benzín technický 1000ml

7,99  s DPH

V cene nie je zahrnuté poštovné a balné

Kategória:

Popis

Výstražné symboly:

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
Výstražné upozornenia:

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H361 - Podozrenie na poškodenie plodnosti alebo plodu v tele matky.
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.

Certifikát Internetového obchodu

certifikat
kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
E-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk | Tel.: 048/410 18 88

© 2024 Učebné pomôcky Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Designed by pcteam.sk